Mājaslapas lietošanas noteikumi

spēkā no 09.11.2022

1. Definīcijas

1.1. Mājaslapa – Sabiedrības mājaslapa www.lenders.lv. Mājaslapa ir paredzēta kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai un to salīdzināšanai savā starpā. Kreditēšanas piedāvājumus izsaka Mājaslapā norādītās bankas un kredītdēvēji, kuri ir fizisko un juridisko personu kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji. Sabiedrība nodrošina bezmaksas kreditēšanas salīdzināšanas pakalpojumus.

1.2. Lietošanas noteikumi – šie Mājaslapas lietošanas noteikumi.

1.3. Lietotājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, kura piekļūst Mājaslapai un izmanto tās saturu.

1.4. Sadarbības partneris – kreditētājs, ar kuru Sabiedrībai ir noslēgts atbilstošs sadarbības līgums un kura ievērojot normatīvos aktos noteikto kārtību, piešķir aizdevumus vai ar to saistītus pakalpojumus.

1.5. Sabiedrība – Lenders Latvija, SIA, reģ. Nr. 50203325681, juridiskā adrese Ābelīšu iela 2, Mārupe, Mārupes nov. LV-2167.

2. Vispārīgie noteikumi

 • 2.1. Lietotājs apstiprina, ka apmeklējot Mājaslapu un izmantojot tās saturu, piekrīt Lietošanas noteikumiem.
 • 2.2. Sabiedrība apstrādā personu datus saskaņā ar Privātuma un konfidencialitātes politiku un ievērojot normatīvos aktus, ciktāl tas nepieciešams, lai Sabiedrība varētu izpildīt normatīvās prasības vai Lietošanas noteikumus.
 • 2.3. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti Mājaslapā tiek nodoti apstrādei tikai Sadarbības partneriem, kuri ir minēti Mājaslapā. Lietotāja dati trešajām personām var tikt nodoti tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • 2.4. Mājaslapā tiek izmatotas sīkdatnes jeb cookies, ar sīkdatņu politiku varat iepazīties Mājaslapā.
 • 2.5. Lietotājs aizpildot aizdevumu salīdzināšanas pieteikumu Mājaslapā apliecina un piekrīt tā personas datu nodošanai Mājaslapā minētajām Sadarbības partneriem, lai tie var izteikt kreditēšanas piedāvājumu.

3. Lietotāja pienākumi

 • 3.1. Lietotājam ir pienākums uzrādīt savus datus pildot kreditēšanas salīdzināšanas pieteikumu Mājaslapā.
 • 3.2. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas izmantojot Mājaslapu.
 • 3.3. Lietotājam ir aizliegts nodot trešajām personām savu datus vai izmantot citas personas datus kreditēšanas salīdzināšanas pieteikuma aizpildīšanai un/vai iesniegšanai, ja Lietotājam ir aizdomas, ka tā dati nonākuši trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Sabiedrībai pa e-pastu: info@lenders.lv.
 • 3.4. Pirms pieteikšanās kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai, Lietotājam ir pienākums, iepazīties ar Mājaslapas lietošanas noteikumiem.

4. Mājaslapas izmantošanas ierobežojumi

 • 4.1. Sabiedrība nodrošina, ka informācija Mājaslapā ir precīza un pilnīga, tomēr Sabiedrība nesniedz apliecinājumus un garantijas par Mājaslapā norādīto.
 • 4.2. Informācija Mājaslapā ir paredzēta informatīviem nolūkiem un nerada tiesisku vai juridisku saistību ar Sabiedrību. Lai izvērtētu Mājaslapā atspoguļotās informācijas saturu, aicinām sazināties ar Sabiedrību.
 • 4.3. Informācija Mājaslapā nav paredzēta personām, kurām šāds pakalpojums nav atļauts saskaņā ar normatīviem aktiem.

5. Atbildības ierobežojumi

 • 5.1. Sabiedrības Mājaslapā var būt publicēta informācija, kas ietver trešo pušu informāciju. Sabiedrība neuzņemas atbildību par šādas informācijas precizitāti un pilnību vai par iespējamiem zaudējumiem.
 • 5.2. Sabiedrības Mājaslapā var būt ietverti trešo pušu mājaslapas un saites, kuras nepieder Sabiedrībai. Lietotājs pats ir atbildīgs par šādu saišu lietošanu un izmantošanu, Sabiedrība neuzņemas atbildību par šādu mājaslapu lietošanas pieejamību un satura atbilstību.

6. Autortiesības

 • 6.1. Mājaslapa pieder Sabiedrībai. Mājaslapā izvietotā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām, ja vien Mājaslapā nav norādīts citādi.
 • 6.2. Mājaslapā esošo informāciju ir atļauts izmantot tikai personiskiem un nekomerciāliem nolūkiem, un, Lietotājam citējot informāciju, vienmēr ir jāizmanto atsauce uz informācijas avotu.
 • 6.3. Mājaslapā pieejamās informācijas, logotipu, fotogrāfiju utt. reproducēšana atļauta tikai ar iepriekšēju rakstisku Sabiedrības piekrišanu.

7. Ieteikumu izskatīšana un strīdus izšķiršana

 • 7.1. Lietotāja ieteikumi, kas attiecas uz Lietošanas noteikumiem, ir iesniedzami Sabiedrībai rakstveidā.
 • 7.2. Strīdi, kas rodas sakarā ar Lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā, bet vienošanās neiespējamības gadījumā – tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • 7.3. Ja Lietotājs ir patērētājs, tam ir tiesības vērsties Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, kā arī Eiropas Komisijas patērētāju strīdu izskatīšanas tiešsaistes platformā (plašāka informācija pieejama https://ec.europa.eu/ ).

8. Izmaiņas Mājaslapas lietošanas noteikumos

 • 8.1. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt grozījumus Lietošanas noteikumos, Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot pieejamos Lietošanas noteikumus Mājaslapā.

Aizdevuma reprezentatīvais piemērs

* Klienta ieguvuma salīdzināšanai: Klients, kura esošajam patēriņa kredītam likme ir 20% (aizdevuma summa 12000 €, atmaksas termiņš 5 gadi, kreditora komisijas maksa – 4,9%, gada procentu likme (GPL) – 22,30%, kopējā summa, kas jāmaksā - 19663,80 €. Ikmēneša maksājums 317,93 €). Klienta izmaksas, kurš izvēlējies lētāko kreditēšanas piedāvājumu, pēc kredītu salīdzināšanas pie Lenders, tāda paša veida un apmēra kredītam likme bija 9,89 %, gada procentu likme (GPL) – 11,97%, kopējā summa, kas jāmaksā - 15847,20 €. Ikmēneša maksājums 254,32 €. Klients kopā ietaupīja līdz 3816 €. Lenders piedāvā patēriņa kredītu salīdzināšanu dažādiem mērķiem. Patēriņa kredīta pakalpojumi pieejami ar aizdevuma termiņu no 3 līdz 96 mēnešiem un aizdevuma summu no 500 līdz 25000 €, un gada procentu likmi no 7,9% līdz 56% (maksimālā likme).