Privātuma un Konfidencialitātes politika

Spēkā no 17.08.2022.

Interneta vietni www.lenders.lv pārvalda – SIA Lenders Latvija, reģistrācijas Nr. 50203325681;

Rūpējoties par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību, t.sk., Jūsu tiesībām uz informācijas pieejamību, mēs - SIA Lenders Latvija, atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR), un citiem saistošajiem normatīviem un labas prakses vadlīnijām, esam izstrādājuši Privātuma un Konfidencialitātes politiku (turpmāk – Politika) SIA Landers Latvija veiktajai fizisko personu datu apstrādei aizdevumu salīdzināšana pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Politikā sniedzam informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, t.i., jebkuru informāciju, kas tiešā vai netiešā veidā attiecas uz Jums, Jūsu tiesībām uz privātumu un tā aizsardzību.

1. Termini

Apstrāde – jebkuras darbības, kuras veicam ar Jūsu Personas datiem, piemēram, Jūsu Personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana, dzēšana vai iznīcināšana un ne tikai;

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Darbinieks - fiziska persona, kura atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar SIA Lenders Latvija uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai SIA Lenders Latvija pilnvarotās personas;

Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot SIA Lenders Latvija sniegtos pakalpojumus;

Lenders grupa – AS Lenders Latvija un tās visas ārvalstu filiāles un mātes vai meitas sabiedrības;

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, Jums raksturīgā ekonomiskā un cita rīcība;

Piekrišana – jebkurš Jūsu brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Jūs piekrītat savu Personas datu Apstrādei konkrētam nolūkam;

Pieteikums – Klientam prasītā informācija;

Sadarbības partneri – kredītdevēji vai pakalpojuma sniedzējs, ar kuriem SIA Lenders Latvija ir noslēgts atbilstošs sadarbības līgums.

2. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

SIA Lenders Latvija, vienotais reģistrācijas numurs: 50203325681, juridiskā adrese: Ābelīšu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, tālr.: +37160003000, e-pasts: info@lenders.lv (turpmāk – Lenders).

3. Personas datu apstrādes nolūki un to tiesiskais pamatojums

Pirms uzsākam Jūsu Personas datu Apstrādi, mēs vienmēr iepriekš izvērtējam nolūkus, kādiem būs nepieciešams apstrādāt Jūsu Personas datus. Lenders veic tikai to Personas datu apstādi, ko persona ir brīvprātīgi nodevusi mūsu rīcībā (aizpildot aizdevuma pieteikumu mūsu vietnē www.lenders.lv, sazinoties telefoniski, vai nosūtot e-pastu), kā arī sniedzot personai distances pakalpojum, par kuru persona izteikusi brīvprātīgu un piekrišanu datu Apstrādei un tikai tiem mērķiem, kādiem persona ir piekritusi.

Jūsu Personas datu Apstrāde ir likumīga, ja mēs to veicam, pamatojoties uz vismaz vienu no turpmāk norādītajiem pamatiem, t.i., mēs Jūsu Personas datu apstrādi veicam:

 • Lai sniegtu Jums Lenders piedāvāto pakalpojumu vai,
 • Normatīvos noteikto pienākumu izpildei vai;
 • Pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu.

Personas datu apstrādes nolūki

 • Kreditēšanas pakalpojumu starpniecības nodrošināšanai;
 • Klienta pieteikuma nosūtīšana Sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai Klients saņemtu kreditēšanas piedāvājumus;
 • Interneta vietnes www.lenders.lv darbības nodrošināšana un uzlabošana;
 • Tiešā mārketinga paziņojumu izplatīšana – izmantojot e-pastu, telekomunikācijas pakalpojumu vai timekļa vietņu starpniecību;
 • Uzņēmējdarbības analīzes, statistikas mērījumu, tirgus izpētes veikšana un Lenders darbības, sniegto pakalpojumu un produktu kvalitātes novērtēšana, lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu un piedāvātu Klientam jaunus pakalpojumus;
 • Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai;
 • Normatīvi prasību un pienākumu izpildei.

4. Apstrādātās personu datu kategorijas

 • Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods u.c. personu identificējošus datus);
 • Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.);
 • Ģimenes stāvoklis, apgādībā esošo personu skaits u.c.;
 • Finanšu informācija (piem., informācija par finanšu saistībām un to izpildi, ienākumiem un to regularitāti, bankas konta pārskats utt.);
 • Profesionālos datus (piem., darba vieta, darba stāžs, nodarbošanās, u.c.);
 • Datus par Klienta apmeklējumiem un paradumiem izmantojot www.lenders.lv vietni;
 • Vēsturiskie dati par Klienta komunikāciju vai pieprasījumiem Lenders.

5. Informācijas iegūšanas avoti

Mēs iegūstam Jūsu Personas datus:

 • kad Jūs mums tos sniedzat:
  • aizpildot kredītu salīdzināšanas pieteikumu mūsu vietnē www.lenders.lv;
  • apmeklējot mūsu vietni www.lenders.lv;
  • iesniedzot sava konta ienākošo un izejošo informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecības pakalpojumu, kuru nodrošina SIA “GoCardless” *;
  • kontaktējoties ar mums ar pasta, e-pasta starpniecību, pa tālruni.
 • kad tos mums sniedz trešās personas:
  • Sadarbības partneri;
  • Publiskie un privātie datu bāžu uzturētāji, reģistri;
  • Valsts institūcijas un tiesībsargājošās iestādes un to amatpersonas;

* SIA “GoCardless” finanšu informāciju var apkopot no Klienta internetbankas saskaņā ar Klienta piekrišanu bankas kontu datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Bankas konta pārskats iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem. Informācija par Klienta finanšu datiem tiek iegūta no transakciju kontiem. Ar Klienta iepriekšēju skaidru atļauju SIA “GoCardless” no Klienta internetbankas iegūst atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas nepieciešama Sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Šī informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredīta pārsniegšana, aizdevumi un citi darījumi. SIA “GoCardless” privātuma politiku var iepazīties https://gocardless.com/privacy/.

6. Personas datu saņēmēji:

Klienta Personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādīti Personas datu Apstrādes pamatojums un apjoms:

Nr.Sadarbības partnerisPersonas datu apstrādes noteikumi pieejami
1IPF Digital Latvia SIA
(Reģ. Nr. 50003913651)
https://credit24.com/lv/pazinojums-par-privatumu/
2Multitude Bank p.l.c.
(Reģ. Nr. C 56251)
https://www.ferratum.lv/
3TF Bank AB Latvijas filiāle
(Reģ. Nr. 50203334311)
https://tfbank.lv/privatuma-politika
4Holm Bank Latvia SIA
(Reģ.Nr.54103053771)
https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika
5DelfinGroup AS
Reģ. Nr.:40103252854
https://banknote.lv/privacy
6AS Citadele Banka
(reģ. Nr. 40103303559)
https://www.citadele.lv/lv/support/personal-data/
7Aizdevums.lv SIA
(Reģ. Nr. 40003468776)
https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika
8VIA SMS SIA
(Reģ. Nr.: 40103259867)
https://www.viasms.lv/lv/privatuma-atruna
9Primero Finance AS
(Reģ.Nr.40203148375)
https://www.primero.lv/privatuma-politika
10Mogo AS
(Reģ.Nr. 50103541751)
https://www.mogo.lv/privatuma-politika
11GoCardless, SIA
(Reģ. Nr.40103982535)
https://gocardless.com/privacy/
12AS Kredītinformācijas birojs
(Reģ.Nr.40103673493)
https://www.kib.lv/
13SIA “Hedge Capital Company”
(Reģ.Nr.40103968692)
https://nordcard.eu/lv/
14SIA “ViziaFinance”
(Reģ.Nr.40003040217)
https://vizia.lv/
15SIA Avafin Latvia
(Reģ. Nr. 40103283854)
https://www.avafin.lv/privatuma-politika
16SIA FINANZA
(Reģ. Nr. 40103413280)
https://www.finea.lv/ru/privacy-policy

Sadarbības partneri saņem Klienta datus sekojošiem mērķiem:

 • Klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novērtēšanas veikšanai, finanšu datu analīzei un kredīta piedāvājuma izteikšanai pamatojoties uz Klienta pieteikumu.
 • Klientu bankas kontu pārskatu iegūšanai un kategorizēšanai.
 • Lai Sadarbības partneri nodotu un saņemtu Klienta Personas datus no trešajām pusēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu vai īstenojot savas likumīgās intereses:
  Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Nederīgo dokumentu reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvija” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA Konsultatīvā sabiedrība “Conventus” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO Rating” (reģ. Nr. 40003807493), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718) un citi.

Sadarbības partneri uzglabā Klienta Personas datus atbilstoši savām privātuma politikām un ievērojot normatīvās prasības.

7. Personas datu saņēmēji:

Profilēšana ir Personas datu automātiska Apstrāde. Sadarbības partneri, var laicīgi norādīt Klientu pieteikumu saņemšanas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosūtīts atbilstošajiem Sadarbības partneriem, balstoties uz partnera norādītajiem parametriem. Jautājumu gadījumā par profilēšanu Jūs varat sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz dpo@lender.lv.

8. Datu nodošana ārpus ES/EEZ

Mēs nodrošinām Jūsu Personas datu glabāšanu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

Personas datu nodošana un Apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums un ievērojot VDAR prasības un šādos gadījumos mēs nodrošinām un veicam pienācīgus drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

 • Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
 • ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.

9. Personas datu glabāšanas termiņi vai kritēriji

Klienta dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu Apstrādes nolūkam. Ja zūd datu Apstrādes nolūks, mēs nodrošinām Jūsu datu dzēšanu vai anonimizēšanu.

Sadarbības partneri uzglabā Klienta Personas datus atbilstoši savās privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un normatīvajiem aktiem.

10. Klienta (datu subjekta) tiesības

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu datiem:

 • tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi;
 • piekļuves tiesības;
 • tiesības uz labošanu;
 • tiesības uz dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”);
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības uz apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst;
 • atteikties no automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanas, t.sk., Profilēšanas.

Lai izskatītu iespēju realizēt Jūsu (datu subjekta) X. iedaļā minētās tiesības, Jums jāsūta pieprasījums uz dpo@lender.lv. Mēs sniegsim Jums atbildi uz Jūsu pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas brīža, nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Jūsu pieprasījuma apjomu, mums ir tiesības pagarināt pieprasījuma izpildes termiņu par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā mēs Jūs informēsim par termiņa pagarināšanas un kavēšanās iemesliem mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Pieprasījuma izsniegšanā mēs nodrošināsim visus drošības pasākumus, lai pārliecinātos, ka tikai Jūs to saņemat.

Vai Jums būs jāmaksā par pieprasījuma izskatīšanu?

Jūsu pieprasījuma izskatīšana tiek nodrošināta bez maksas. Tomēr, gadījumā, ja secināsim, ka Jūsu pieprasījumi regulāri atkārtojas, ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, mēs, ņemot vērā administratīvās izmaksas, varam pieprasīt saprātīgu maksu par pieprasījuma apstrādi, par ko iepriekš Jūs informēsim.

11. Ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši jūsu tiesības, veicot personas datu apstrādi

Mēs nodrošinām Jūsu Personas datu Apstrādi atbilstoši VDAR, citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām un Privātuma atrunai, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājot Jūsu Personas datus, esam aizskāruši Jūsu tiesības uz privātumu, Jums ir tiesības savu tiesību aktos noteikto interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai mums, Datu valsts inspekcijā vai atbilstoši tiesību aktiem iesniegt prasību tiesā.

12. Personas datu apstrādes drošība

Mēs garantējam Jūsu Personas datu neizpaušanu un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot Jūsu Personas datu fizisko un vides drošību, ierobežojot piekļuves tiesības Jūsu Personas datiem, veicot Jūsu Personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā, nodrošinām datortīkla, personālo ierīču aizsardzību, datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Jūsu Personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Mūsu veiktās Personas datu Apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai mūsu pilnvarotiem darbiniekiem un Sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai, visi Sadarbības partneri pirms sadarbības uzsākšanas ir rūpīgi izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu Apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Mēs un mūsu Sadarbības partneri nodrošina Jūsu Personas datu Apstrādes un aizsardzības prasību izpildi tiesību aktos noteiktajā kārtībā, un neizmantos Jūsu Personas datus citos nolūkos.

13. Kā ar mums sazināties?

Jautājumu, kas saistīti ar Jūsu Personas datu Apstrādi, gadījumā, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@lenders.lv, vai mūsu iecelto Personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi dpo@lender.lv, kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar Jūsu Personas datu Apstrādi, t.sk. atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

14. Informācijas aktualitāte

Mēs, atbilstoši tiesību aktu prasībām nodrošināsim šīs Politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu. Tādēļ aicinām Jūs ik pa laikam iepazīties ar šīs Politikas aktuālo redakciju mūsu mājaslapā. Par grozījumiem Politikā Jums paziņosim mūsu mājaslapā.

Репрезентативный пример займа

* Сравнение выгоды клиента: клиент, у которого существующий потребительский кредит имеет ставку 20% (сумма кредита 12 000 евро, срок погашения 5 лет, комиссия кредитора - 4,9%, годовая процентная ставка (годовых) - 22,30%, общая сумма к оплате - 19 663,80 евро. Ежемесячный платеж 317,93 евро). Стоимость кредита для клиента, выбравшего самое дешевое кредитное предложение, после сравнения кредитов с Lenders для кредита того же типа и размера, ставка составила 9,89%, годовая процентная ставка (годовых) – 11,97%, общая сумма к оплате - 15 847,20 евро. Ежемесячный платеж 254,32 евро. Всего клиент сэкономил до 3 816 евро. Lenders предлагает сравнение потребительских кредитов на различные цели. Услуги потребительского кредита доступны со сроком кредита от 3 до 96 месяцев и суммой кредита от 500 до 25 000 евро и годовой процентной ставкой от 7,9% до 56% (максимальная ставка).